Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy

Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500 plus"  informacje i wnioski do pobrania

OD 1 LIPCA 2019 r.

 Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego – 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

- opiekunowi prawnemu dziecka

-dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

UWAGA!

W trakcie pobierania świadczenia należy zgłaszać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych zmianę sytuacji  rodziny mogącą mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego (np. zmiana miejsca zamieszkania rodziny bądź dziecka , zmiany stanu cywilnego, wyjazd członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, bądź instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, wydanie przez Sąd orzeczenia o objęciu dziecka opieką naprzemienną ).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze ulega podziałowi jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w  okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  prawo do świadczenia  wychowawczego ustala się:

- na dzieci, które mają przyznane  prawo do świadczenia wychowawczego do 30 września 2019 r., na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

-na dzieci które nie mają ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego, na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w  okresie od 1 października 2019 r.  prawo do świadczenia  wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku do 31 maja 2021r.

 

Począwszy od 1 czerwca 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka , świadczenie wychowawcze wypłaca się z wyrównaniem od daty urodzenia dziecka.

W przypadku złożenia przez drugiego z rodzica wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od daty śmierci osoby pobierającej świadczenie wychowawcze na dziecko/dzieci,  wypłaca się świadczenie wychowawcze z wyrównaniem.

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.  Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem lub wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz wojewoda mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Organ właściwy oraz wojewoda w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do otrzymywania świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 3, może wezwać osobę ubiegającą się lub otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

 

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty - do wglądu

- odpis orzeczenia Sądu w sprawie objęcia dziecka opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

- kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, ze. zm.3));

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

- inne niewymienione wyżej dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np.: -dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (np. kopia wyroku rozwodu, wyroku o separacji, aktu zgonu małżonka), orzeczenie Sądu w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania dzieci – jeżeli takie rozstrzygnięcie zostało wydane,

 

 

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu.

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

„Rodzina 500plus”. Infolinie

 


- w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68. 

- Małopolski Urząd Wojewódzki: 12 392 15 83, 12 392 15 85

Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

 
Program Rodzina 500 plus - ważne informacje

 

 

Nasza placówka

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny