Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. BECIKOWE – art. 15b ustawowy o świadczeniach rodzinnych:

 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto, przysługuje:
  • ojcu lub matce,
  • opiekunowi prawnemu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
 1. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 2. Jednorazową zapomogę przyznaje się w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
 3. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, należy dołączyć m.in.:
  • kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport),
  • kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci,
  • zaświadczenie, potwierdzające, iż matka dziecka była pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
  • w przypadku, gdy jedno z rodziców zameldowanej jest w poza gminą Łukowica, zaświadczenie, potwierdzające, iż osoba, nie ubiegała się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w miejscu zameldowania,
  • przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, alimenty na rzecz dzieci, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

 • poniedziałek 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 15:30
 • środa 7:30 - 15:30
 • czwartek 10:00 - 18:00
 • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny