Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Złóż wniosek o stypendium szkolne

Utworzono dnia 01.09.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać w terminie od 1 września do 15 września 2023 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600,00 zł.

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych oryginałów rachunków i faktur wystawionych na wnioskodawcę w okresach od lipca 2023r.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. Podręczniki (pod warunkiem że nie są kupowane przez szkolę) , ćwiczenia szkolne, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie i inne książki pomocnicze rozwijające zainteresowania ucznia,
 2. Tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i inne mapy, globusy i inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. Plecak szkolny, tornister – 1 sztuka na rok szkolny,
 4. Obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego – po 1 sztuce na semestr,
 5. Strój sportowy, gimnastyczny na lekcje wychowania fizycznego: Koszulka - po 2 sztuki na semestr, spodenki, spodnie sportowe, bluza sportowa, lub dres – po 1 sztuce na semestr,
 1. Odzież robocza i obuwie wymagane przez szkołę do odbywania praktyk zawodowych – 1 komplet na rok szkolny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły że strój jest wymagany),
 1. Mundurki szkolne ( strój galowy wymagany przez szkołę – strój służący do reprezentowania organizacji działającej na terenie danej szkoły np. mundur harcerski, wojskowy),
 2. Przybory i materiały do nauki zawodu,
 3. Artykuły szkolne: zeszyty, piórnik, materiały piśmiennicze np. flamastry, ołówki itp., do zajęć plastycznych np. farby, bloki, kleje plastelina, nożyczki itp., kalkulatory oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 4. Sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny, laptop, tablet, drukarka, skaner   – 1 sztuka na rok szkolny, oprogramowanie systemowe, części do komputera, koszty naprawy komputera, płyty CD, tusz do drukarki, papier do drukarki,
 5. Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (po dołączeniu stosownego potwierdzenia o uczęszczaniu dziecka na dane zajęcia),
 6. Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu – rower, rachunki za zajęcia sportowe – szkolne, jeśli uczeń bierze czynny udział w zajęciach sportowych i reprezentuje szkołę na zawodach sportowych
 7. Biurko do nauki, krzesło lun fotel do biurka, lampka szkolna na biurko – na cały okres nauki,
 8. Inne materiały zakupione na potrzeby edukacyjne ucznia,
 9. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a to: nauki języków obcych, zajęć wyrównawczych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, wyjazdów edukacyjnych, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzea, na wycieczki szkolne, zielone szkoły – przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku, bądź zaświadczenia z miejsca gdzie dziecko uczęszcza,
 10. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dla uczniów związanych z pobieraniem nauki w internacie, bursie, stancji, kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej – imienny bilet miesięczny lub kwartalny. Jeżeli uczeń otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub na zamieszkanie, kwota wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych, a kwotą dodatku,

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach, np.: do instytucji kultury, wycieczkach edukacyjnych, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

UWAGA

 1. Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
 2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
 3. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia wyrównawcze np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe. Istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
 4. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.
 5. Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla konkretnego dziecka.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej: „…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego…”

Wydatki nie kwalifikowane do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego:

 1. Opłaty wpisowego, ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego.
 2. Koszt udziału w innych imprezach nie mających charakteru edukacyjnego.

Odzież i obuwie codziennego użytku, chociażby miały adnotację „sportowe, np. sweter sportowy, kurtka sportowa, itp.

PROGI DOCHODOWE I WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO - ROK SZKOLNY 2023/2024 ( za okres wrzesień - grudzień 2023 )

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ( w zł )

Miesięczna wysokość stypendium ( w zł )

na ucznia

poniżej  300,00

240,00

300,01 – 420,00

220,00

420,01 – 600,00

198,00

 

Wysokość wypłaconych świadczeń będzie zależna od złożonych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne w terminie do 31 października 2023r.

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

 • poniedziałek 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 15:30
 • środa 7:30 - 15:30
 • czwartek 10:00 - 18:00
 • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 112

W poprzednim tygodniu: 110

W tym miesiącu: 380

W poprzednim miesiącu: 627

Wszystkich: 45623