Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Łukowica  na lata 2011 -2013

 

 Uchwała V/27/2011 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Pzreciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łukowica na lata 2011-2013"

 

Wstęp
Przemocą w rodzinie określane jest ,,każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone,wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody" [Nowakowska,2008, s. 21].
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr180, poz. 1493 z późn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności naruszające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,
naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takie wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role
wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają sie coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Prowadzi do poważnych
naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw [Sasa], 2005, s. 16-19].
Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie sie nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce. zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu [Tomaszewska, 2007. s. 36—37].
Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: 0d przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.
 
Rodzaje przemocy:
 1. Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie   ją życia.
 
2. Przemoc seksualna - to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania    jej seksualności.
 
3. Przemoc psychiczna - to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzenie w niej strachu.
 
4. Przemoc ekonomiczna - to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. `
 
5. Zaniedbanie - to ciągle niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych iemocjonalnych.
 
Przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania sie nad rodziną z art. 207 Kodeksu Karnego (Dz. U1 z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm).
 
Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi:
,,§1 Kto znęca sie fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku d0 10 lat.
§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targniecie sie pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 1at".
 
Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie, sprawce oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań zawartych w niniejszym Programie.
Program Przeciwdziałania Przemocy Gminy Łukowica ma charakter długofalowy. Działania Programu obejmują lata 2010-2013. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom.
 
I. Analiza problemów społecznych na terenie Gminy Łukowica
W celu prawidłowego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy problemów społecznych w gminie, z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie.
Liczba mieszkańców Gminy Łukowica na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 9 675, w tym w wieku produkcyjnym 5 749, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej - 767.
Ze statystyk policyjnych wynika, ze na terenie Gminy w roku 2010 przeprowadzonych zostało 45 interwencji domowych i założono 32 Niebieskie Karty.
Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowicy wynika, ze w 2010 roku 3 osoby podjęły leczenie odwykowe.
W roku 2010, pracownicy socjalni założyli 2 Niebieskie Karty.
Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, ze na dzień 31 grudnia 2010r. - 492 rodziny korzystały z zasiłków pomocy społecznej.
Trudno w sposób jednoznaczny określić zakres zjawiska przemocy na terenie Gminy z uwagi na występowanie przemocy ukrytej, która ma miejsce w rodzinie czy w szkole, ale nie jest ujęta w statystykach z powodu braku wiedzy na jej temat.
 
II. Cele Programu
Celem programu jest:
1. zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łukowica.
2. zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
3. zwiększenie Pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Cele ogólne będą realizowane przez:
1. budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Łukowica,
3. podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie.
4. udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
5. oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.
 
Ill. Założenia programu
Realizacja celów Programu zakłada:
1 .uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie,
2. promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy,
3 .edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie.
4. działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 
IV. Program jest spójny z następującymi programami:
· Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy,
• Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Powiecie limanowskim na lata 2009-2014,
· Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Łukowica na lata 2007 — 2013,
· Gminnym Programem Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 - 2013
• Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 201 1 r.
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
• ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, p0z. 1493 z p02n. zm. ),
• ustawę z 12 marca 2004 r. 0 pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2009 r. Nr 175. poz. 1362 z późn. zm.),
· ustawą z dnia 26 października 1982 r. 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 1982 r. Nr 147, p0z. 1231 z późn. zm.).
 
V. Zasoby Gminy Łukowica w zakresie realizacji Programu:
1. Zasoby ludzkie — specjaliści z różnych dziedzin.
2. Zasoby instytucjonalne — instytucje i organizacje zajmujące się problemami przemocy w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcje wspierające w tym:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Komenda policji,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• placówki oświatowo - wychowawcze.
• zakłady opieki zdrowotnej,
• organizacje pozarządowe,
• inne
 
VI. Czynniki gwarantujące właściwą realizacje Programu
• poparcie działań i współpraca z samorządem Gminy,
• dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych.
• dobra współpraca służb i instytucji na terenie Gminy oraz poza nią.
• otwartość i chęć współpracy specjalistów.
• silne więzi rodzinne,
• chęć zmiany i wyjście z kryzysu.
 
VII. Zagrożenia w realizacji zadań:
• stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie,
• bezradność w sprawach opiekuńczo — wychowawczych,
• brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężenia kryzysów,
• problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach oraz ubóstwo,
• brak infrastruktury socjalnej w gminie,
• zbyt mała współpraca interdyscyplinarna.
• brak motywacji ekonomicznej dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
VIII. Realizacja celów Programu
 
Cel 1
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łukowica.
Działania:
1. Określenie w drodze uchwały trybu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Podmiot realizujący działania:
• Rada Gminy
2. Powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Podmiot realizujący działania:
• Wójt Gminy
3. Współpracujący w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego:
• pracownicy socjalni,
• przedstawiciele oświaty,
• przedstawiciele policji,
• kuratorzy sądowi,
• przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• przedstawiciele ochrony zdrowia,
do obowiązków których należy:
     • diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
     • opracowanie i realizacja planu pracy w indywidualnych przypadkach,
     • rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
     • monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą,
     • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań,
     • inicjowanie interwencji w środowisku lokalnym
     • udział w działaniach edukacyjno-informacyjnych.
4. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy:
• propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy,
• obalanie mitów na temat przemocy.
• szkolenia na temat przemocy,
• prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie ograniczania
oglądania przemocy w telewizji, w grach komputerowych,
• wspieranie form spędzania wolnego czasu propagujących zachowania nieagresywnych
• organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców,
• dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków.
Podmioty realizujące działanie
• placówki oświatowo-wychowawcze,
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
 
Cel 2
Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Działania:
1. Izolowanie sprawców od ofiar.
2. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno - edukacyjnych.
3. Przeprowadzanie rozmów 2 osobami nadużywającymi alkoholu. stosującymi przemoc.
4. Kierowanie wniosków do właściwego sądu w przedmiocie obowiązkowego podjęcia leczenia odwykowego w związku nadużywaniem alkoholu.
 
Cel 3
Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Działania:
l. Działanie punktu informacyjno - konsultacyjnego
• udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym
przemocą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu,
•udzielenie informacji na temat pozyskania zaświadczenia lekarskiego,
• udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy
• rozpowszechnienie telefonów zaufania: ,,Niebieska Linia", ,,Pomarańczowa Linia".
Podmiot realizujący działania:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przemocy
• podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty,
• przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego,
Podmioty realizujące działanie:
• Policja,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ·
• Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
• przedstawiciel oświaty,
• przedstawiciel ochrony zdrowia.
3.Zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku wsparcia.
Podmioty realizujące działania:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Policja,
• Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
Monitorowanie
Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość
podmiotów zaangażowanych w jego realizację sprawozdania z realizacji Programu podmioty
składają do 31 stycznia każdego roku do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sprawozdawczość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy nic później niż do 31 marca każdego roku
przekłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.
Finansowanie Programu
Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy w Łukowicy, dotacji oraz środków
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
  

Nasza placówka

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny