Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogólnopolski Program pn. "Karta Dużej Rodziny"

 

Logo Karta Dużej Rodziny

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - złożenie wniosku

Osobiste złożenie wniosku o przyznanie Karty, bądź jej odbiór możliwy jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społęcznej w Łukowicy pokój Nr 3 w następujące dni i godziny: w poniedziałki, wtorki, środy, piątki od 7.30 do 15.30, w czwartki od 10.00 do 18.00, przy zachowaniu obowiązujących wymogów sanitarnych (środki ochrony). Ograniczona jest także liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy Państwa do elektronicznego składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia (https://wnioski.mpips.gov.pl), o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

__________________________________________________________________________________________
 
 

ZMIANY W ZAKRESIE OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY - od dnia 9 czerwca 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy istotne informacje dla posiadaczy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w związku
z nowelizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


 

W wyniku nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny funkcjonująca dotychczas aplikacja mKDR z końcem czerwca 2021 r. zostanie zamknięta.


 

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, elektronicznej lub obydwu od 9 czerwca 2021 r. mają możliwość wyświetlania Karty Dużej Rodziny za pomocą publicznej aplikacji mObywatel.

  • https://www.gov.pl/web/rodzina/juz-od-9-czerwca-karta-duzej-rodziny-w-aplikacji-mobywatel


 

Co zrobić w przypadku gdy posiadam tylko jedną formę Karty?

Posiadacze Karty Dużej Rodziny wyłącznie w formie tradycyjnej:

  • mogą dodatkowo wyświetlać Kartę w formie elektronicznej na telefonie za pomocą aplikacji mObywatel – nie wymaga to składania wniosku, Karta będzie dostępna w aplikacji po potwierdzeniu tożsamości poprzez Profil Zaufany.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej:

  • mogą złożyć wniosek o wydanie dodatkowej tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny*

  • mogą dodatkowo wyświetlać Kartę w formie elektronicznej na telefonie za pomocą aplikacji mObywatel – nie wymaga to składania wniosku, Karta będzie dostępna w aplikacji po potwierdzeniu tożsamości poprzez Profil Zaufany


 

*wydanie dodatkowej tradycyjnej formy Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, szczegółowe informacje na temat opłat związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/rodzina-i-zdrowie/karta-du%C5%BCej-rodziny


 

 

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Publiczna aplikacja mObywatel jest dostępna na system Android (wersja 6.0 lub nowsza) i iOS (wersja 12.4 lub nowsza) do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store.

Aplikacja umożliwia wyświetlanie dokumentów takich jak mTożsamość czy prawo jazdy, a od 9 czerwca 2021 r. również Kartę Dużej Rodziny. Aby wyświetlać w aplikacji ww. dokumenty wymagane jest potwierdzenie tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dodawania poszczególnych dokumentów w aplikacji mObywatel znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-dokument.


 

Czy cudzoziemcy mogą korzystać z elektronicznej Karty dużej Rodziny w aplikacji mObywatel?

Dodawanie dokumentów w aplikacji mObywatel jest możliwe wyłącznie wtedy gdy, osoba potwierdzi swoją tożsamość – do tego celu służy Profil Zaufany.

Brak możliwości weryfikacji tożsamości osoby uniemożliwia dodawanie dokumentów, w związku z czym osoby nie mogące posiadać Profilu Zaufanego np. Cudzoziemcy nie posiadający numeru PESEL nie będą mieli możliwości korzystania z aplikacji mObywatel i tym samym z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny, jednakże nadal mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny.


 

Kto może posiadać Profil Zaufany?

Każda osoba posiadająca numer PESEL (dotyczy to również cudzoziemców), oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Osoby, które jeszcze nie posiadają Profilu Zaufanego, a chciałyby go założyć zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - informacje ogólne

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które obecnie utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu, a od 1 stycznia 2019 r. także wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci.

 

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (tylko w przypadku, gdy w dniu składania wniosku rodzice nadal mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci).

 

Prawo do posiadania karty przysługuje także osobie, która jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoteminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje on z członkami rodziny na terytorium RP.

 

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 Z wnioskiem w imieniu członków rodziny wielodzietnej może wystąpić członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Wnioski można składać:

 - w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30,

- w czwartki od 7.30 do 18.00,

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowicy pokój Nr 3, lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia: https://wnioski.mpips.gov.pl, o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Wniosek można także przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest wydawana:

- rodzicom i małżonkom – bezterminowo,

- dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,

- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

 

Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złozyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości:

- 10,12 zł dla wniosków złożonych do dnia 8 czerwca 2021 r.,

- 10,00 zł dla wniosków złożonych od dnia 9 czerwca 2021 r.,

(dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

Opłacie podlega także wydanie dodatkowej formy Karty - w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o drugą jej formę, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie:

- 9,21 zł dla wniosków złożonych do dnia 8 czerwca 2021 r. (domówienie Karty w formie tradycyjnej lub elektronicznej),

- 10,00 zł dla wniosków złożonych od dnia 9 czerwca 2021 r. (domówienie tylko i wyłącznie Kartyy w formie tradycyjnej).


w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz wpisać, że jest to opłata za wydanie duplikatu/dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

 

 

Formy Karty Dużej Rodziny:

- forma tradycyjna Karty (plastikowa),

- forma elektroniczna Karty ( aplikacja mobilna mObywatel).

 

UWAGA!

Od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel (zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).

 

Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

 Dodatkowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny:

• małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba ze rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;

• członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej; rodzic lub małżonek rodzica wskazuje członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć; w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się
o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać;

• w przypadku osób nieposiadających nr pesel, składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty;

• w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmiany danych zawartych w Karcie, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu oraz zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

 

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania w nowej gminie.

 

 

Wnioski do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny