Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Łukowica,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł rocznie.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioski o stypendium socjalne można składać w dniach od 1 do 15 września 2022 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w dniach od 1 do 15 października 2022 r.

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowicy w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do wniosku dołącza się zaświadczenia o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. sierpień 2022 r.)

Do wniosku należy dołączyć:

a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
c. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiągania dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
d. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się,
e. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
g. odcinek renty/emerytury,
h. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
i. zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wypłata stypendium w formie refundacji poniesionych kosztów planowana jest w dwóch okresach:

 • w grudniu 2022 roku,
 • w czerwcu 2023 roku.

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

PROGI DOCHODOWE I MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO - ROK SZKOLNY 2022/2023

Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” – kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ( 124,00 zł ) – i nie może przekraczać 200% tej kwoty.

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ( w zł )

Miesięczna wysokość stypendium ( w zł )

na ucznia

poniżej  300,00

od 148,80 do 248,00

300,01 – 420,00

od 124,00 do 223,20

420,01 – 600,00

od   99,20 do 198,40

Podstawa prawna:

WAŻNE! Wnioski do pobrania – dostępne poniżej w sekcji ZAŁĄCZNIKI – oraz  w tutejszym ośrodku od 1 sierpnia 2022 r.

Wspomniane koszty mogą dotyczyć zakupu m.in.:

 • podręczników,
 • ubioru szkolnego,
 • stroju sportowego,
 • przyborów szkolnych,
 • pomocy edukacyjnych,
 • sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego służącego temu procesowi,
 • tuszu do drukarki,
 • materiałów i sprzętu potrzebnego na zajęcia praktyczne,
 • w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – wydatków związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Szczegóły wydatków kwalifikowanych znajdują się we wniosku.

Podstawa prawna:

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

 • poniedziałek 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 15:30
 • środa 7:30 - 15:30
 • czwartek 10:00 - 18:00
 • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny