Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy jest samodzielną jednostką organizacyjną

Gminy Łukowica  wykonującą zadania określone przede wszystkim z:

 

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 • ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  w zakresie postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o których mowa w art. 90c ust. 2 wyżej powołanej ustawy.
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
 • uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

 • poniedziałek 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 15:30
 • środa 7:30 - 15:30
 • czwartek 10:00 - 18:00
 • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny