Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Łukowica  na lata 2023 -2025

 

Uchwała Nr XXXIV/293/23 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Pzreciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025 w Gminie Łukowica

 

Spis treści

Wstęp

I. Informacje ogólne

II. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie  Łukowica

III. Analiza SWOT zjawiska przemocy  w rodzinie

IV. Cel główny i cele szczegółowe programu

V. Adresaci programu

VI. Realizacja programu

VII. Źródła finansowania

VIII. Monitoring i ewaluacja

IX.Zakończenie

 

Wstęp

        Przemoc to zjawisko występujące coraz powszechniej.  W mediach każdego dnia znaleźć można doniesienia o krzywdach wyrządzonym ludziom przez inne jednostki, o maltretowaniu słabszych, o znęcaniu się nad najbliższymi. Człowiek poprzez wykorzystanie przewagi, władzy, siły sprawia cierpienia innym lub  demonstruje własną bezsilność i potrzebę czyjejś uwagi, sprawia ból, poniża , zmusza do uległości czy szukania pomocy. Zjawisko przemocy to także towar sprzedawany w licznych programach telewizyjnych, atrakcja filmów czy gier komputerowych. Odbiorców tego typu towaru jest wielu wśród niemal wszystkich grupach wiekowych. Zatrważające jest to, że przemoc stała się pewnym rodzajem rozrywki czy nawet zabawy. I choć przemoc, agresja istniała jako forma zachowań społecznych od zarania dziejów we wszystkich kulturach i religiach, to obecnie zjawisko to ma swój rozkwit i wzrastające zainteresowanie.                                                                                         

Niniejszy Gminny Program   Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025 powstał w oparciu o literaturę podejmującą problem oraz zapisy ustaw i programów. Podstawę prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2002 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2021r. Nr 1249),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

I. Informacje ogólne.

       Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem, które występuje powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu, zakładzie pracy, szkole, środkach masowego przekazu i w rodzinie. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najbardziej jednak niepokojące jest to, że   „… przemoc rodzi przemoc, tworząc swoistą spiralę przemocy, obejmującą coraz to nowe generacje pokoleń”. Zjawisko przemocy w rodzinie definiowane jest przez art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Mówi on, że przemoc w rodzinie to: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające dobra lub prawa osobiste członka rodziny lub innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności naruszające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołując cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy:

 -Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia, wyraża się m.in. zachowaniami takimi jak: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

-Przemoc psychiczna –to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu, wyraża się m.in. zachowaniami takimi jak: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, stosowanie gróźb, itp.

-Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności, wyraża się m.in. zachowaniami takimi jak: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

-Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy, wyraża się m.in. zachowaniami takimi jak: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.

-Zaniedbanie – niezaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych i fizycznych dziecka: niewłaściwe odżywianie i ubieranie, niedostateczna ochrona zdrowia, brak właściwej edukacji, niezaspokajanie potrzeby miłości, przynależności i szacunku. Jako przyczyny sprzyjające stosowaniu przemocy w rodzinie możemy wskazać normy społeczne i kulturowe. Przez wieki istniało silne społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci. Nadal w wielu środowiskach to zjawisko znajduje odzwierciedlenie w obyczajach –społecznej akceptacji bicia, stosowania kar cielesnych, w przekonaniach związanych z rolą mężczyzny w rodzinie (rola „pana i władcy”).

          Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje nie tylko dla samej ofiary, ale także dla całego społeczeństwa. Jest bezsprzecznie zjawiskiem negatywnym i mającym ogromny wpływ na rozwój człowieka na wszystkich etapach jego życia. Odciska ona głębokie piętno na psychice ofiar, niszcząc ich osobowość. Jest przyczyną różnych zaburzeń psychicznych. Osoby  będące  ofiarami  przemocy  charakteryzują  się  nadmierną  czujnością,  zewsząd wyczekują sytuacji zagrożenia, są nadmiernie pobudzone, często dotykają je koszmary senne oraz  dolegliwości  psychosomatyczne.  Takie  traumatyczne  wydarzenia  mogą  również „niszczyć” kontakty społeczne, przyjaźń, miłość oraz przywiązanie do rodziny.

II. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

       Problematyka przemocy domowej dotyka niestety również Gminę Łukowica.  Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy i Zespołu Interdyscyplinarnego obrazują zjawisko przemocy w rodzinie na przestrzeni ostatnich dwóch lat i przedstawiają się następująco:

 

Rok

 

        2019

 

    2020

 

       2021

Liczba sporządzonych

„Niebieska Karta”

 

28

 

11

 

12

Liczba pokrzywdzonych 

W tym:

 

 19

 

      12

 

  15

    kobiety

  13

       8

11

mężczyźni

   4

3

0

dzieci

2

          1

         4

Liczba sprawców przemocy, w tym:

 

        19

 

        10

 

          11

kobiety

5

1

2

mężczyźni

14

9

9

dzieci

0

0

0

Formy Przemocy

 

 

 

fizyczna

14

6

10

psychiczna

26

10

9

Przemoc stosowana pod wpływem alkoholu

8

4

8

Opracowanie własne: Zespół Interdyscyplinarny

   Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łukowicy i Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łukowica w roku w  2019 r. wszczęto  28 procedur „Niebieska Karta”. Łączna liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” w 2019 r. wynosiła 22. Z kolei w roku 2020 wszczęto 11 procedur „ Niebieskiej Karty”. Łączna liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” w roku 2020 wynosi 21. Natomiast w roku 2021 wszczęto 12 procedur „ Niebieskiej Karty”. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” w roku 2021 r. wyniosła 13. Większość sprawców przemocy domowej dopuszcza się jej pod wpływem alkoholu. Dane na temat zjawiska nadużywania alkoholu na terenie gminy gromadzi Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łukowica.

Zespół Interdyscyplinarny jest istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który integruje działania wielu służb. Został powołany Uchwałą Rady Gminy Łukowica  Nr V/28/11 . w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łukowica. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  Oświaty, Ochrony Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2019, 2020 i 2021 odbyli po 4 spotkania w roku . Praca z rodziną z problemem przemocy realizowana jest przez spotkania grup roboczych, których zadaniem jest planowanie działań, monitorowanie sytuacji oraz organizowanie pomocy rodzinie w której istnieje podejrzenie stosowania przemocy. W skład Grup Roboczych wchodzą: dzielnicowi, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholog, kuratorzy, przedstawiciele GKRPA, przedstawiciele służby zdrowia.

  Choć zjawisko przemocy istnieje, widoczna jest niechęć ofiar przemocy do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”. Pocieszający jest fakt, że pokrzywdzone osoby częściej zaczynają mówić o istniejącym problemie. Celem powyższej procedury jest rozpoznawanie przemocy i usprawnianie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym oraz tworzenie warunków do systemowego i interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Zjawisko przemocy w rodzinie w Gminie Łukowica zostało rozpoznane na podstawie danych statystycznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.                     

III. Analiza SWOT zjawiska przemocy  w rodzinie

   Opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie, a  także potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez osoby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie umożliwiły sporządzenie analizy SWOT( ang. Strengeths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia), która określa mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łukowica.

MOCNE STRONY

 • Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych oraz instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy
 • Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemem przemocy oraz uzależnień dostępu do specjalistycznego wsparcia
 • Wyspecjalizowana kadra posiadająca wiedzę z zakresu pracy z rodzinami dotkniętymi zjawiskiem przemocy
 • Zwiększająca się świadomość społeczna dotycząca problemu przemocy w rodzinie i reagowanie na sytuacje przemocowe
 • Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży działań informacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy

SŁABE STRONY

 • Zbyt małe zaangażowanie przedstawicieli niektórych instytucji zobowiązanych do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Brak prawnych możliwości natychmiastowego odizolowania sprawcy przemocy
 • Brak w gminie organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy
 • Brak w gminie grup wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie

 

SZANSE

 • Integrowanie i koordynowanie działań w środowisku lokalnym przez Zespół Interdyscyplinarny oraz rozwiązywanie problemów poszczególnych rodzin przez Grupy Robocze
 • Zwiększająca się dostępność specjalistycznego wsparcia dla ofiar przemocy
 • Możliwość wykorzystania istniejących przepisów prawa
 • Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wzrost kompetencji pracowników służb i instytucji realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

ZAGROŻENIA

 • Wzrastająca liczba osób wymagających podejmowania działań interdyscyplinarnych
 • Niska skuteczność programów terapeutycznych kierowanych do osób uzależnionych oraz programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do sprawców przemocy
 • Niski poziom zaufania do instytucji i niechęć do współpracy ze strony rodzin
 • Utrzymujące się w społeczeństwie przekonania i stereotypy dot. przemocy oraz przyzwolenie społeczne na stosowanie przemocy domowej

IV.Cel główny i cele szczegółowe programu

 

    Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.

 

   Cele szczegółowe programu:

 

1.Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

  1.1 Podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zmiana mentalności i uwrażliwienie mieszkańców Gminy Łukowica na problematykę przemocy.

Odpowiedzialny za realizację : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Placówki Oświatowe.

Sposób realizacji:rozpowszechnianie ulotek, broszur i plakatów w szkołach na terenie Gminy Łukowica.

Harmonogram: od 2023 roku praca ciągła.

Wskaźniki realizacji: liczba rozpowszechnionych ulotek, broszur i plakatów.

 

   1.2 Prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy.

Odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, Placówki Oświatowe, Posterunek Policji.

Sposób realizacji: organizacja pogadanek.

Harmonogram: 2023 – 2025.

Wskaźniki realizacji: liczba pogadanek.

 

 1.3 Prowadzenie edukacji w celu wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziców.

Odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sposób realizacji: szeroko rozumiana praca socjalna, udzielanie indywidualnych porad.

Harmonogram: 2023 – 2025.

Wskaźniki realizacji: liczba rodzin objętych pracą socjalną.

 

2.Zwiększenie pomocy i ochrony wobec doznających przemocy w rodzinie.

 

   2.1 Udzielenie pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, Komisariat Policji.

 Sposób realizacji: podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą – procedura „ Niebieskiej Karty, udzielanie informacji na temat istniejących form przemocy.

Harmonogram realizacji: 2023 – 2025.

Wskaźniki realizacji: liczba Niebieskich Kart, liczba osób, którym udzielono pomocy, liczba osób, udzielono informacji.

 

   2.2 Wspieranie i rozwijanie podmiotów, które udzielają pomocy osoba doznającym przemocy w rodzinie.

Odpowiedzialny za realizację: Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łukowica.

Sposób realizacji: dalsza działalność Zespołu interdyscyplinarnego.

Harmonogram realizacji: 2023 – 2025.

Wskaźniki realizacji: liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, liczba spotkań grup roboczych, liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty”( ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniu o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy czy rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań).

 

   2.3 Wizyty pracowników socjalnych i dzielnicowych w ramach monitoringu rodzin, gdzie występuje przemoc.

Odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łukowica, Komisariat Policji.

Sposób realizacji: wizyty w godzinach pracy Ośrodka pracowników socjalnych i dzielnicowych w rodzinach gdzie występuje przemoc i wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”.

Harmonogram realizacji: 2023 – 2025.

Wskaźniki realizacji: liczba rodzin w środowisku (min. 1raz w miesiącu).

 

3.Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób, które są podejrzane o stosowanie przemocy.

    3.1 Oddziaływanie psychologiczne i terapeutyczne na osoby stosujące przemoc.

Odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Zespół Interdyscyplinarny, powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Limanowej.

Sposób realizacji: Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty”, informowanie o konsekwencjach stosowania przemocy, kierowanie osób do programu korekcyjno – edukacyjnego, zgłaszanie osób stosujących przemoc i nadużywających alkoholu na leczenie odwykowe.

Harmonogram realizacji: 2023 – 2025.

Wskaźniki realizacji: liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”, liczba osób, którym udzielono informacji, liczba osób skierowanych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, liczba osób zgłoszonych na leczenie odwykowe, liczba spraw skierowanych do sądu.

 

     3.2 Rozpowszechnianie informacji na temat konsekwencji stosowania przemocy.

Odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łukowica.

Sposób realizacji: opracowanie i zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy.

Harmonogram realizacji: 2023 – 2025.

Wskaźniki realizacji: liczba udostępnionych materiałów informacyjnych.

 

4. Rozszerzenie kompetencji osób zaangażowanych w działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

    4.1 Organizacja szkoleń, podnoszenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób na co dzień zajmujących się tą problematyką: pedagogów szkolnych, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych.

Odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łukowica.

Sposób realizacji: organizacja szkoleń i konferencji, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

Harmonogram realizacji: 2023 – 2025 (raz do roku szkolenie lub konferencja).

Wskaźniki realizacji: liczba przeszkolonych osób, liczba osób, które będą uczestniczyły w szkoleniach i konferencjach.

V. Adresaci programu

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2025 skierowany jest do mieszkańców Gminy Łukowica, a w szczególności :

 1. Ofiar przemocy w rodzinie:
 • Dzieci,
 • Współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,
 • Osób starszych,
 • Osób niepełnosprawnych.
 1. Sprawców przemocy w rodzinie,
 2. Przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą.
 3. Społeczności lokalnej.

 

 1.  

        Realizacja Programu jest możliwawyłącznie przy ścisłej współpracy poszczególnych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W realizację założonych działań zaangażowane będą następujące podmioty:

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy.
 2. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łukowica.
 3. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łukowica.
 4. Posterunek Policji w Łukowicy.
 5. Placówki Oświatowe na terenie Gminy Łukowica.
 6. Ośrodki Zdrowia.
 7. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowniczej w Limanowej.

Współpraca:

 1. Sąd Rejonowy w Limanowej.
 2. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

 

       Sprawne funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania oraz ochrony ofiar przemocy rodzinie zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji pomiędzy partnerami – jednostką pomocy społecznej, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, instytucjami oświaty. Koordynatorem programu będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy.

VII.  Źródła finansowania

       Działania podejmowane  w ramach realizacji Programu, związane z osiąganiem wyznaczonych celów, finansowane będą ze środków budżety Gminy Łukowica. Możliwym jest również współudział w finansowaniu działań ze środków budżetu państwa oraz pozyskania środków zewnętrznych.

 

VIII. Monitoring i ewaluacja

 

     Gminny Program Przeciwdziałania  Przemocy i Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie zarządzany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy. Program monitorowany będzie przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminy Łukowica. Monitorowanie Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość, która dotyczyć będzie danych uzyskanych na koniec każdego roku realizacji Programu, tj.

 • instytucji pomagającym ofiarą przemocy w rodzinie,
 • form udzielonej pomocy ofiarą przemocy,
 • form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.

 

Wskaźnikami ewaluacji będą:

 • liczba interwencji domowych, w tym z powodu przemocy w rodzinie,
 • liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej,
 • liczba sprawców przemocy domowej,
 • liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu,
 • liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”.

Ewaluacja pozwoli na:

 • dostosowanie form wsparcia do potrzeb i problemów istniejących w Gminie Łukowica,
 • zwiększenie dostępności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Ewaluację Programu prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy we współpracy z wszystkimi instytucjami realizującymi Program.

 

IX. Zakończenie

 

     Od zarania dziejów ludzie radzą sobie z bólem i zagrożeniami w różny sposób. Jedni atakują, inni podejmują działania mające na celu oddalenie się od źródła zagrożenia. Niestety, gdy oprawcą jest ukochana osoba, nie reagujemy w sposób naturalny.

     Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nie powinno mieć miejsca. Nikt nie ma prawa naruszać praw i dóbr osobistych człowieka, powodować cierpienia. Niestety przemoc w rodzinie występuje od zawsze i nigdy całkowicie nie zniknie. Nie oznacza to jednak, że nie należy podejmować działań mających na celu zmniejszenie skali tego zjawiska. Wręcz przeciwnie. Trzeba każdego dnia podejmować wysiłek ukierunkowany na zapobieganie przemocy w rodzinie. Przede wszystkim udzielać wsparcia tym, którym nie udało się tych przykrych doświadczeń uniknąć.

      Opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łukowica pozwoli na dążenie do osiągnięcia wytyczonych celów. Osiągnięte cele Programu wpłyną na  pobudzenia do aktywności instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej oraz umożliwia lepszą współpracę pomiędzy jednostkami i podmiotami działającymi na rzecz osób i rodzin.

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

 • poniedziałek 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 15:30
 • środa 7:30 - 15:30
 • czwartek 10:00 - 18:00
 • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny