Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA GOPS w Łukowicy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE z 2016 r. L 119,poz.1)  zwanej dalej „RODO” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej w Łukowicy
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@gopslukowica.pl

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. b) i g) RODO  wynikające z następujących ustaw:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej
 2. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
 5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 6. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .
 7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.
 9. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 10. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 11. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 12. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  
 13. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
 14. Ustawy z dnia 11 luty 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 15. Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .
 16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 17. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.
 18. Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”.

 

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych z mocy przepisów prawa w tym sądy i inne organy administracji publicznej;

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną;


5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,*
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

UWAGA*:
Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa.
Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie ośrodka, pisząc na adres ośrodka lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres opsluko@pro.onet.pl

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy. 
Organem właściwym dla ww. skargi jest: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

 • poniedziałek 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 15:30
 • środa 7:30 - 15:30
 • czwartek 10:00 - 18:00
 • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny